Abonnementsvoorwaarden

Alles wat u moet weten over uw abonnement

Gepubliceerd op 12-02-2019

 1. Algemeen
  1. Door het aangaan van een abonnement gaat de abonnee akkoord met deze voorwaarden.
  2. NIL is bevoegd wijzigingen in de abonnementsvoorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigd tijdstip. NIL zal de gewijzigde abonnementsvoorwaarden tijdig aan de abonnee kenbaar maken.
  3. Deze voorwaarden zijn-evenals de abonnementsprijzen- onder voorbehoud van kennelijke fouten en vergissingen, druk- en zetfouten.
  4. Vragen, opmerkingen en andere zaken die binnenkomen via de Helpdesk mogen gebruikt worden als content de FAQ database.
 2. Nieuwe abonnementen
  1. Nieuwe abonnementen kunnen op elk moment ingaan.
 3. Duur
  1. Het abonnement heeft een looptijd van 1 jaar.
  2. Na elk jaar wordt het abonnement automatisch verlengd met één jaar.
 4. Opzegging
  1. Een abonnement wordt per e-mail opgezegd en wordt door het NIL binnen 2 weken per e-mail bevestigd.
  2. Opzeggen van het abonnement kan op ieder moment, doch uiterlijk 1 maand voor het verlopen van het abonnementsjaar. Bij opzegging vindt geen restitutie van abonnementsgeld over het lopende abonnementsjaar plaats.
 5. Betaling
  1. Abonnementsgelden zijn steeds per jaar bij vooruitbetaling verschuldigd.
  2. Alle abonnementsprijzen zijn exclusief btw.
  3. Wijzigingen in de abonnementsprijs gaan in per 1 januari van het kalenderjaar. En worden tenminste vier weken vooraf gecommuniceerd op het Conneqt-platform.
  4. Betaling kan geschieden door middel van automatische incasso of IDEAL (las professionals) of door overschrijving van het factuurbedrag naar de op de factuur vermelde bankrekening (bedrijfsdeelnemers). 
  5. In geval van niet tijdige betaling, daaronder begrepen stornering van afgeschreven abonnementsgelden, worden aanmaningskosten in rekening gebracht.
  6. Indien betaling ondanks aanmaning daartoe uitblijft is het NIL gerechtigd het abonnement tussentijds te beëindigen en de vordering over te dragen aan een incassobureau. De abonnee blijft in dat geval het abonnementsgeld en de reeds in rekening gebrachte aanmaningskosten verschuldigd, alsdan te vermeerderen met buitenrechtelijke incassokosten en wettelijke rente.
 6. Persoonsgegevens
  1. De persoonsgegevens van de abonnee worden verwerkt door en onder verantwoordelijkheid van het NIL. Het NIL zal er voor zorgen  dat de persoonlijke gegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beschermen tegen verlies en tegen elke vorm van onwettige verwerking. Op de verwerking van persoonsgegevens zijn de bepalingen van het privacy statement van het NIL van toepassing zoals dat gepubliceerd is op de website van het NIL alsmede de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens
  2. Persoonsgegevens van abonnees worden verwerkt om:
   1. Publicaties toe te kunnen sturen waarop de abonnee zich heeft geabonneerd
   2. De abonnee toegang te  verlenen tot onze websites
   3. Betalingen van de abonnee te verwerken
   4. Enquêtes uit te voeren om de dienstverlening van het NIL te verbeteren
   5. Abonnees uit te nodigen voor deelname aan themadagen, webinars, seminars, workshops, het Lassymposium en andere NIL-activiteiten
   6. De abonnee te informeren over andere producten en diensten van het NIL
   7. De abonnee kan zijn of haar gegevens altijd inzien en zelf aanpassen daar waar nodig of gewenst.
 7. Wijziging van persoonlijke gegevens
  1. Wijziging van de persoonlijke gegevens als e-mail adres dient de abonnee zelf bij te houden in het profielgedeelte van het Conneqt-platform.
 8. Slotbepaling
  1. Deze abonnementsvoorwaarden treden in werking op 1 januari 2020
  2. Op deze abonnementsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassingZie ook

Gerelateerde content